Fundacja Pro Vita Bona

Witamy na naszej stronie internetowej!

Misja fundacji

Misją fundacji jest budowanie kultury dobrego życia i przedsiębiorczości wśród dzieci, młodzieży, a także ich rodziców.

Dobre życie to ideał życia prawdziwie ludzkiego. Ideał ten zakłada, że człowiek do swojego pełnego rozwoju potrzebuje wiedzy i wolności. Wiedzy, aby poznawać swoją naturę. Wolności, aby móc tak pokierować samym sobą oraz ukształtować swoje otoczenie, by było zgodne z jego naturą.

Nazwa fundacji

Bona vita – dobre życie. Dobre życie to życie zgodne z naturą człowieka.

Nazwa fundacji – Instytut Badawczy Pro vita bona – nawiązuje do klasycznej koncepcji dobrego życia. Klasycznej, to znaczy stworzonej między innymi przez Platona i Arystotelesa, a rozwijanej później przez średniowiecznych filozofów. Jej podstawowym twierdzeniem jest nauka o osobowej naturze człowieka, czyli wolnej i rozumnej.

Idea

Klasyczna koncepcja prawa natury stoi na stanowisku, że każde stworzenie powinno żyć zgodnie ze swoją naturą. To, co jest dobre np. dla róży, nie musi być dobre dla  kota perskiego. Człowiek nosi w sobie olbrzymi potencjał, ale nie zawsze udaje mu się go w pełni zrealizować. Czasami wynika to z braku zrozumienia siebie i swojej natury, czasem z braku woli do bycia naprawdę sobą, a czasem z przeszkód tkwiących w kulturze i instytucjach społecznych.

Zgodnie z tą klasyczną koncepcją człowiek nie działa racjonalnie i nie jest wolny z definicji, tylko musi zostać do tego odpowiednio przygotowany. Odbywa się to poprzez wychowanie kładące nacisk na rozwijanie kompetencji poznawczych (logika i umiejętność odróżniania własnej wyobraźni od tego, co empirycznie poznawalne) oraz wolitywnych, poprzez – jak mawiali starożytni – podporządkowanie zmysłów i uczuć rozumowi.

Cel fundacji

Celem Fundacji jest propagowanie wiedzy o naturze człowieka, o tkwiącym w nas potencjale, o naszych możliwościach. Celem Fundacji jest pokazywanie warunków, które muszą zostać spełnione, żeby ten potencjał się zaktualizował.

Celem Fundacji jest także tworzenie projektów, które uwolnią twórczą energię przede wszystkim u dzieci i pozwolą im konkretnie zrealizować to, co tkwi w ich naturze.

Jednym słowem: celem Fundacji jest tworzenie kultury opartej na prawdzie, prawości, odpowiedzialności i przedsiębiorczości poprzez tworzenie programów kształcenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również pracę na rzecz wdrażania odpowiednich rozwiązań systemowych.

Nasza wizja

Udało nam się stworzyć nowocześniejszą wizję wyrażającą klasyczną koncepcję dobrego życia. Brzmi ona: zostań kierownikiem samego siebie. Istotą tej wizji jest wykształcenie w człowieku zdolności do tego, żeby autentycznie mógł kierować samym sobą. Kierowanie sobą jest częścią przedsiębiorczości. Przedsiębiorczy człowiek umie znaleźć możliwie prosty sposób na rozwiązanie najtrudniejszych zadań i umie go zastosować w praktyce.

Człowiek przedsiębiorczy nie czeka, aż inni zrobią coś dla niego, tylko sam chce twórczo zmieniać świat. A tylko człowiek, który został swoim własnym kierownikiem może także kierować innymi.

Nasz cel strategiczny

 • Młody człowiek realizuje się poprzez środowisko w którym przebywa i to ono określa jego świadomość do czynienia dobra. Chcemy go w tym wspierać.

 • Chcemy wspierać młodych przedsiębiorczych ludzi, aby mieli najlepsze możliwe wsparcie merytoryczne.

 • Chcemy, na przykładach z życia, wskazywać właściwy sposób rozwijania najlepszych przedsiębiorczych cech.

 • Wierzymy, że nawet najmłodsze dzieci mogą rozwijać swoje geny przedsiębiorczości, ponieważ przedsiębiorczość, według nas, jest wrodzona. Jedyne, co trzeba zrobić to ją dobrze ukierunkować.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, doradczej, coachingowej i superwizyjnej, organizowanie i finansowanie szkoleń, treningów, a także konferencji, wykładów, seminariów, sympozjów, dyskusji, pokazów, konkursów, festiwali, giełd, targów, spotkań, uroczystości sprzyjających realizacji celów Fundacji.
 • Prowadzenie prac badawczych.
 • Opracowywanie prac studialnych w celu wprowadzania zmian w odpowiednich przepisach, normach prawnych, zasadach finansowych, jak również rozwiązaniach organizacyjnych innego typu.
 • Angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celów fundacji.
 • Inicjowanie i rozwijanie współpracy z władzami samorządowymi i rządowymi sprzyjającej celom Fundacji.
 • Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjno-promocyjnej sprzyjającej realizacji celów Fundacji, w tym tworzenie stron internetowych, wydawanie i dystrybucję książek, czasopism, gazet, włączając gazety ogłoszeniowe i reklamowe, broszur, płyt CD, DVD i wydawnictw specjalnych.
 • Działalność reklamową, w tym działania z zakresu marketingu społecznego i reklamy społecznej, służącą krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na tematy związane z celami statutowymi.
 • Działalność charytatywną w zakresie sprzyjającym realizacji celów Fundacji.
 • Współpracę i budowanie koalicji i partnerstw z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, społecznymi, naukowymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami związkowymi, samorządowymi, instytucjami państwowymi i środkami masowego przekazu w zakresie realizacji inicjatyw zbieżnych z określonymi w statucie celami statutowymi.
 • Współorganizowanie i finansowanie placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych.

Model przedsiębiorczości

Promując wolną przedsiębiorczość chcemy promować model alternatywny wobec obowiązujących na uczelniach ekonomicznych, które uczą, że człowiek jest samotnym atomem, skoncentrowanym wyłącznie na samym sobie i swoich interesach (liberalizm indywidualistyczny), bądź też członkiem kolektywu, któremu powinien się podporządkować (socjalizm).

Klasyczny, czy też łaciński model ekonomii, wychodzi z założenia, że działalność ekonomiczna służy przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb rodziny. Model ten zakłada daleko idącą decentralizację gospodarki, tak, żeby jak najwięcej rodzin cieszyło się ekonomiczną niezależnością.

Ponadto stawia on w centrum człowieka jako osobę, która poprzez działalność ekonomiczną realizuje tkwiący w niej potencjał do działania racjonalnego, wolnego, kreatywnego i odpowiedzialnego.

Aby ten model mógł funkcjonować w praktyce, potrzebny jest taki system pedagogiczny, który będzie stawiał nacisk na rozwój kompetencji osobowych.

Kto nas może wspomóc?

Kultura dobrego życia to kultura obfitości. Obfitości stwarzanej przez przedsiębiorczych i twórczych ludzi, którzy chcą się nawzajem obdarowywać owocami swojej pracy.

Chcemy dotrzeć do przedsiębiorców, którzy będą nas wspierać zarówno swoją wiedzą i własnym przykładem, jak również finansowo lub materialnie.

Liczymy też bardzo na wszystkich ludzi, którym bliska sercu jest idea „dobrego życia” i chciałyby wspomóc nas w jej rozpowszechnianiu.

Jak nas wspomóc?

Czekamy na propozycje!

Najłatwiej poprzez wpłaty na konto fundacji. Z góry serdecznie dziękujemy.

Instytut Badawczy Pro Vita Bona
BGŻ BNP PARIBAS, Warszawa
Nr konta: 79 1600 1462 1841 4950 0000 0001

Dane do przelewów zagranicznych:

PL79160014621841495000000001
SWIFT: PPABPLPK

Kontakt

Prezes Zarządu Fundacji:
Magdalena Ziętek-Wielomska

magdalena.zietek@gmail.com

Instytut Badawczy Pro vita bona
Aleje Jerozolimskie 83 / 9
02-001 Warszawa

provitabona@wp.pl

Zdjęcie po lewej: PhotoByMADA